December 27th, 2018

УКРАДЕННЫЕ ВЫБОРЫ. ТОЛБАЗИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №29 - РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН.(СМ. РЕШЕНИЕ СУДА)

УКРАДЕННЫЕ ВЫБОРЫ. ТОЛБАЗИНСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №29 - РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН. (СМ. РЕШЕНИЕ СУДА) - https://veteransrussian.ru/msk/novosti-partii/ukradennye-vybory.-tolbazinskij-izbiratelnyj-okrug-n29-respublika-bashkortostan.-sm.-reshenie-suda.html