September 1st, 2021

ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ

ВЫСТУПЛЕНИЕ В.А.МУРЗИНА ПО ТЕМЕ: «О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» (27 АВГУСТА 2021 Г. НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КСВО) (СМ.ЗАПИСЬ ПРЯМОГО ЭФИРА)

https://veteransrussian.ru/msk/novosti-partii/vystuplenie-v.a.murzina-po-teme-o-neobhodimosti-sozdaniya-gosudarstvennogo-organa-po-delam-veteranov-v-sovremennyh-usloviyah-27-avgusta-2021-g.-na-zasedanii-predstavitelej-ksvo-sm.zapis-pryamogo-efira.html

ПАРТИЯ ВЕТЕРАНОВ РОССИИ

ВЫСТУПЛЕНИЕ И.В.РЕЗЯПОВА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОБЩЕРОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ «ВЕТЕРАНЫ РОССИИ» ПО ТЕМЕ: «О НЕОБХОДИМОСТИ СОЗДАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОРГАНА ПО ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» (27 АВГУСТА 2021 Г. НА ЗАСЕДАНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КСВО)

https://veteransrussian.ru/msk/novosti-partii/vystuplenie-i.v.rezyapova-predsedatelya-obshherossijskogo-obshhestvennogo-dvizheniya-veterany-rossii-po-teme-o-neobhodimosti-sozdaniya-gosudarstvennogo-organa-po-delam-veteranov-v-sovremennyh-usloviyah-27-avgusta-2021-g.-na-zasedanii-predstavite.html